zapis bankowy

Posiadacz rachunku może zabezpieczyć interesy najbliższych członków rodziny na wypadek swojej śmierci. Na podstawie art. 56 ustawy prawo bankowe – posiadacz rachunku może polecić pisemnie bankowi, dokonanie wypłaty z rachunku wskazanym osobom, po swojej śmierci.

W grę wchodzą tutaj rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe oraz rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. Przy zawieraniu umowy o rachunek bankowy, bank jest zobowiązany poinformować klienta o możliwości wydania dyspozycji.

Posiadacz rachunku może wskazać w dyspozycji jedną lub więcej osób uprawnionych do wypłaty wraz z wskazaniem konkretnych kwot. Jednak maksymalna kwota wypłaty (bez względu na liczbę osób) nie może łącznie przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez prezesa GUS-u, za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Jakie osoby można wskazać w dyspozycji?

Niestety nie ma tu dowolności. Dyspozycją mogą być objęci wyłącznie najbliżsi członkowie rodziny posiadacza rachunku, tj.

  • małżonek,
  • wstępni (rodzice, dziadkowie),
  • zstępni (dzieci, wnuki),
  • rodzeństwo.

Wskazanie w dyspozycji osoby, która nie należy do najbliższych członków rodziny (patrz wyżej), powoduje że dyspozycja nie ma mocy wiążącej. To znaczy, tak jakby jej w ogóle nie było. Jeżeli środków na rachunku nie wystarczy na pokrycie wszystkich dyspozycji, to pierwszeństwo zaspokajania ma ta dyspozycja, która została złożona w późniejszym czasie. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić lub odwołać dyspozycję.

Co powinno się znaleźć w dyspozycji?
  • imię i nazwisko uprawnionego (zapisobiercy),
  • numer PESEL,
  • stopień pokrewieństwa,
  • kwotę zapisu,
  • dane teleadresowe zapisobiercy.
Po co komu zapis bankowy?

Dyspozycja wkładem jest wyłączona ze spadku. W przypadku braku dyspozycji (zapisu), po śmierci posiadacza rachunku bankowego, środki zgromadzone na rachunku wchodzą w skład spadku. Nawet najbliżsi członkowie rodziny, nie będą mogli pobrać pieniędzy z konta. Najpierw trzeba będzie przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie o dział spadku. Wszystko to może potrwać od roku wzwyż.

Ile to kosztuje?

Jeśli mowa o kosztach tej czynności, to w zależności od banku, wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Bank po uzyskaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku, poinformuje niezwłocznie osoby wskazane w dyspozycji o woli zmarłego i wypłaci środki w kwocie wynikającej z dyspozycji.