gwarancje depozytów

Czy moje środki na koncie bankowym są bezpieczne?

Pieniądze zgromadzone w banku (komercyjnym, spółdzielczym) i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tzw. SKOK-i) podlegają gwarancji wypłaty do kwoty 100 tys. euro. Gwarancja dotyczy środków przechowywanych w złotych polskich oraz walutach obcych. Gwarantowane są środki zdeponowane na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), walutowych, kontach oszczędnościowych, lokatach i podobnych produktach. Suma gwarancji odnosi się do pojedynczego banku i jest liczona łącznie dla wszystkich produktów podlegających gwarancji.

Np. rachunek ror + konto oszczędnościowe + lokata = max 100 tys. euro.

Gwarantem wypłacalności banku i tym samym bezpieczeństwa naszych środków jest instytucja państwowa o nazwie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). BFG działa na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Jeśli ktoś dysponuje znacznymi oszczędnościami przekraczającymi powyższą kwotę, to wskazane jest rozlokowanie środków w różnych bankach, tak żeby mieścić się w pojedynczym limicie gwarancyjnym. W przypadku rachunków wspólnych (małżeńskich, partnerskich) kwota gwarancji jest liczona oddzielnie dla każdej osoby. W związku z czym, dla dwóch osób będzie łącznie wynosiła 200 tys. euro.

Listę banków objętych gwarancjami BFG >>

Kto podlega ochronie?

Gwarancja depozytów obejmuje następujące podmioty:

  • osoby fizyczne (w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą),
  • osoby prawne (niezależnie od formy prawnej),
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, pod warunkiem że mają zdolność prawną,
  • szkolne kasy oszczędnościowe (SKO),
  • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Gwarancja dotyczy również osób niepełnoletnich.

Jakie produkty nie są chronione?

Z ochrony wyłączone są wyłączone wszystkie produkty, w których bank nie jest stroną umowy, a jedynie pośrednikiem. W szczególności:

  • ubezpieczenia,
  • jednostki funduszy inwestycyjnych,
  • obligacje,
  • udziały, wpisowe i wkłady w spółdzielniach.
Kiedy odzyskam pieniądze?

Najszybszy termin zwrotu środków to 20 dni od daty zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), ustanowienia zarządu komisarycznego oraz zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W nadzwyczajnych sytuacjach, KNF może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu o kolejne 10 dni. Posiadacz rachunku bankowego może dochodzić zwrotu depozytu maksymalnie w ciągu 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

Czy środki powyżej 100 tys. zł są nie do odzyskania?

Możliwe jest odzyskanie środków, ale nie mamy gwarancji. Po ogłoszeniu upadłości banku /skoku należy zgłosić swoje roszczenia w stosunku do masy upadłości. Termin i zasady zgłaszania roszczeń będą dostępne w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości. Jeśli majątek po upadłym banku przejął inny bank, to wówczas roszczenia kierujemy do nowego banku. Niestety cały proces czasochłonny i nie zawsze skuteczny. Zależnie od okoliczności, możemy odzyskać np. część środków albo w ogóle.

Choć wizja upadłości banku jest mało prawdopodobna, to lepiej dmuchać na zimne. Mieliśmy już przecież w historii głośny przypadek upadłości skok-ów. Wtedy nie było one objęte gwarancją BFG, teraz już są. Przechowujmy swoje oszczędności w sposób zgodny z limitami gwarancyjnymi wypłaty, a możemy być spokojni o nasze pieniądze.