Rachunki lokacyjne umożliwiają bezpieczne pomnożenie posiadanych nadwyżek finansowych. Żeby jednak efektywnie na nich zarabiać, należy unikać pułapek, które zastawiają niektóre banki oferujące ten produkt depozytowy.

Wśród wielu rodzajów rachunków bankowych istnieje również konto oszczędnościowe. Z założenia jest to rachunek, który służy do gromadzenia nadwyżek finansowych w złotówkach albo dewizach (walutowe konto oszczędnościowe). Lecz posiadacz nie ma obowiązku dokonywania cyklicznych wpłat – może to robić wedle swego uznania.

Konto tego rodzaju dostępne jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych. Z reguły otwiera się je w pakiecie z rachunkiem bieżącym. Nieliczne wyjątki to m.in. BGŻ Optima, ING Bank Śląski i Alior Bank, które nie wymagają od klienta zainteresowanego tym produktem zawierania także umowy o konto osobiste.

Koszt posiadania konta oszczędnościowego

W przeciwieństwie do konta osobistego konto oszczędnościowe prowadzone jest bezwarunkowo bezpłatnie. Jednak zdarzają się wyjątki.
Opłatę tego typu pobierają:

  • Toyota Bank (dotyczy Indeksowanego Konta Oszczędnościowego za miesiąc, w którym klient dokona wypłaty z tego rachunku),
  • Citi Handlowy (w przypadku Konta SuperOszczędnościowego – za miesiąc, w którym klient nie zasili konta głównego wymaganą kwotą; w przypadku Konta Oszczędnościowego dotyczy klientów bez ROR-u),
  • PKO BP (gdy saldo jest większe niż 1 zł),
  • BZ WBK (dotyczy produktów o nazwie Konto oszczędnościowe i Konto oszczędnościowe VIP oraz rachunków lokacyjnych w walutach).
Oprocentowanie i kapitalizacja kont lokacyjnych

W przeciwieństwie do ROR-ów rachunki oszczędnościowe są oprocentowane. Na ile? To zależy. Obecnie (połowa 2018 r.) najlepsze rachunki lokacyjne dają zarobić 3 proc. w skali roku, ale obwarowane są różnymi haczykami, o których niżej.

Przeważnie stawki ustalane są swobodnie przez banki i stanowią wypadkową wielu czynników, m.in. sytuacji makroekonomicznej kraju, poziomu inflacji, stóp procentowych, wielkości rezerwy obowiązkowej, wielkość obciążeń ponoszonych przez sektor finansowy. To sprawia, że wysokość oferowanych odsetek może spaść z dnia na dzień, bo zarząd danej instytucji zawsze może dowolnie uargumentować ruch w dół.

Klient może się przed tym bronić. Na rynku dostępne są bowiem – choć w zdecydowanej mniejszości – konta lokacyjne z inną konstrukcją oprocentowania. W ich przypadku wielkość kuponu wprost zależy od wartości konkretnego wskaźnika, np. stopy referencyjnej NBP, WIBOR-u czy WIBID-u. Wraz z ich zmianą zmienia się też stawka na koncie oszczędnościowym. Rachunki tego typu nazywa się indeksowanymi.

Uwaga! Oprocentowanie na danym koncie może mieć charakter progowy. Oznacza to, że konkretna stawka obowiązuje tylko dla określonego salda, np. do 10 tys. zł lub powyżej 50 tys. zł.

Zdarza się, że instytucje finansowe kapitalizują oszczędności osobno w każdym z progów kwotowych, a z kolejnym poziomem oprocentowanie maleje. Taki mechanizm dopisywania odsetek jest dla posiadacza rachunku mniej korzystny.

Obecnie oferenci bardzo często uzależniają naliczanie wyższych odsetek od spełnienia przez konsumenta pewnych wymagań. Takim warunkiem może być np.

  • status nowego klienta,
  • wpłata nowych środków, czyli nadwyżki względem salda z wyznaczonego dnia,
  • otwarcie konta osobistego w pakiecie,
  • aktywność rozumiana jako np. comiesięczny wpływ wynagrodzenia lub/i wydatki kartą w określonej wysokości.

Zdarza się również, że atrakcyjne oprocentowanie przysługuje jedynie przez pewien czas, np. przez trzy miesiące od otwarcia rachunku.

Jak często banki dopisują odsetki od oszczędności zdeponowanych na rachunku lokacyjnym? Najczęściej robią to co miesiąc. Rzadkością są produkty z kapitalizacją dzienną lub kwartalną.

Uwaga na przelewy z rachunku oszczędnościowego

Nie istnieje z góry założony czas, przez jaki należy trzymać pieniądze na rachunku oszczędnościowym. Klient może nimi swobodnie zarządzać, czyli także wypłacić w dowolnym momencie. Jednak w obecnych realiach ta płynność kont oszczędnościowych jest raczej teoretyczna. Dlaczego?

Zdecydowana większość banków limituje bezpłatne wypłaty z kont lokacyjnych do jednej-dwóch w miesiącu. Kolejne transfery wychodzące (przelewy lub wypłaty gotówkowe) są możliwe, ale obciążone opłatami w wysokości przeważnie 5-10 zł pobieranymi z rachunku bieżącego. Dotyczy to zarówno przekazów wewnętrznych (z konta oszczędnościowego na ROR w tym samym banku), jak i zewnętrznych (z konta oszczędnościowego na rachunek w innym banku).

Należy więc uważać na hasła marketingowe typu „możliwość wypłaty bez utraty odsetek”. Co prawda tych nie tracimy, ale koniec końców na całej operacji jesteśmy do tyłu, bo przy obecnych stawkach opłata za kolejny przelew może przewyższyć wypracowany w danym miesiącu zysk.

Konta oszczędnościowe jako element gwarancji depozytów

Środki zebrane na koncie oszczędnościowym objęte ochroną BFG. W razie upadłości banku bądź SKOK-u klient odzyska wpłacone tam pieniądze. Jednak istnieje limit kwotowy gwarancji depozytów. Wynosi on równowartość 100 tys. euro w złotych wedle kursu NBP z dnia zawieszenia danej instytucji przez KNF w przypadku jednego klienta. W pewnych okolicznościach limit ten wynosi równowartość 200 tys. euro na jednego klienta.

Uwaga! Konta oszczędnościowe to tylko jeden z elementów gwarancji BFG. Ochrona obejmuje bowiem wszystkie środki konsumenta ulokowane przez niego w danej organizacji. Zatem limit gwarancji liczony jest łącznie dla kont oszczędnościowych, lokat, rachunków bieżących i innych produktów depozytowych posiadanych przez klienta w danej instytucji.