§1

Objaśnienie pojęć

Regulamin serwisu – dokument określający zasady funkcjonowania serwisu, w tym prawa i obowiązki administratora i użytkownika serwisu. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://wybierz-konto.pl/regulamin-serwisu/.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://wybierz-konto.pl.

Administrator – TRADE-ART Piotr Wasiluk, 17-200 Hajnówka, ul. Cyprysowa 6, NIP 6030024451, REGON 362334858.

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis.

§2

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3

Zakres świadczonych usług

Serwis świadczy usługi finansowe w zakresie porównywania rachunków bankowych (porównywarka, rankingi kont), a także publikowania treści o tematyce finansowej (artykuły, porady). Serwis nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, maklerskiego, giełdowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2015 r.

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania z serwisu użytkownik potrzebuje:
• jednego z urządzeń z zasilaniem (komputer lub tablet albo smartfon),
• którejkolwiek przeglądarki internetowej (Firefox, IE, Chrome, Opera),
• dostępu do internetu.

§5

Obowiązywanie regulaminu

Regulamin wiąże administratora i wszystkich użytkowników serwisu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację. W przypadku braku akceptacji regulaminu, użytkownik nie powinien odwiedzać serwisu i korzystać z jego usług.

§6

Zamiany regulaminu

Administrator w każdym czasie może dokonać zmiany regulaminu. Użytkownika obowiązuje zawsze aktualny regulamin dostępny pod adresem https://wybierz-konto.pl/regulamin-serwisu/.

§7

Ochrona danych osobowych

Zagadnienie ochrony danych osobowych użytkowników serwisu zostało omówione w osobnym dokumencie, zwanym “Polityka prywatności”, dostępnym pod adresem https://wybierz-konto.pl/polityka-prywatnosci/.

§8

Wyłączenie odpowiedzialności

Kwestie techniczne

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie serwera leżące po stronie dostawcy usług hostingowych.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania serwisu wynikłe z działania osób trzecich, w tym ataki hakerskie.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność serwisu wskutek siły wyższej. Jako siłę wyższą rozumie się zdarzenie losowe, nagłe, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia jego skutkom, w szczególności: klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, konflikty zbrojne.

Kwestie merytoryczne

  1. Informacje zawarte w serwisie mają charakter poglądowy i są wyrazem opinii administratora na określony temat, bazującej na jego wiedzy i doświadczeniu. Użytkownik nie powinien przyjmować całości tych informacji wprost, lecz poddać analizie, porównując z innymi źródłami informacji oraz własną wiedzą i doświadczeniem.
  2. Mimo iż administrator dokłada należytych starań w celu zapewnienia rzetelności i prawdziwości informacji prezentowanych w serwisie, mogą pojawić się treści niezgodne ze stanem faktycznym, błędy oraz nieaktualne informacje.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez użytkownika do treści serwisu (porad, informacji, wskazówek).

§9

Reklamacje

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi, reklamacje dotyczące serwisu proszę kierować na stronie https://wybierz-konto.pl/kontakt/.

—————————————
Hajnówka, dn. 02-03-2018